Có 1 kết quả:

bách hạnh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Trăm nết. Chỉ chung cái nết tốt mà kẻ sĩ phải có.

Một số bài thơ có sử dụng