Có 1 kết quả:

bách nạp

1/1

Từ điển trích dẫn

1. § Cũng viết là “bách nạp” 百納. Áo quần chắp vá bằng nhiều mảnh. Thường chỉ áo nhà sư.

Một số bài thơ có sử dụng