Có 1 kết quả:

bách biến

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hàng trăm cách thay đổi, ý nói rất nhiều cách biến hoá.

Một số bài thơ có sử dụng