Có 1 kết quả:

bách hoá

1/1

bách hoá

phồn thể

Từ điển phổ thông

bách hoá, tạp hoá