Có 1 kết quả:

bách bộ xuyên dương

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cách trăm bước bắn thủng lá dương. Chỉ tài thiện xạ. Do điển Dưỡng Do Cơ, người nước Sở, đứng cách xa cây dương trăm bước mà bắn trúng lá dương.