Có 1 kết quả:

bách linh

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Bách thần, chỉ các vị thần linh. ◇Ban Cố 班固: “Ư thị tiến tam hi, hiệu ngũ sinh, lễ thần kì, hoài bách linh” 於是薦三犧, 效五牲, 禮神祇, 懷百靈 (Đông đô phú 東都賦). § Xem “tam hi” 三犧.
2. Bách tính, dân chúng trong nước. ◇Dữu Tín 庾信: “Bách linh hàm ngưỡng đức, Thiên niên nhất thánh nhân” 百靈咸仰德, 千年一聖人 (Chu tông miếu ca 周宗廟歌).

Một số bài thơ có sử dụng