Có 1 kết quả:

đích thật

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Đúng như sự thực, xác thật, chân thật.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đúng như sự thực. Đúng là thực.