Có 1 kết quả:

đích đáng

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Đúng thật, xác thật. ◇Tần Quan 秦觀: “Bất nhân sương diệp từ lâm khứ, Đích đáng san ông vị giác thu” 不因霜葉辭林去, 的當山翁未覺秋 (Thu hứng nghĩ Bạch Lạc Thiên 秋興擬白樂天).
2. Thỏa đáng, thích hợp, ổn thỏa. ◇Tây sương kí 西廂記: “Tựu trước tha bạn hạ đông tây đích đáng liễu, lai hồi ngã thoại giả” 就着他辦下東西的當了, 來回我話者 (Đệ nhất bổn 第一本, Đệ nhị chiết) Mày hãy cùng với sư cụ thu xếp mọi sự cho ổn thỏa, rồi về trả lời ta.
3. Tài giỏi, có năng lực. ◇Tỉnh thế hằng ngôn 醒世恆言: “Thác tha dữ nhĩ đái tín đáo gia, phóng cá đích đương thân nhân lai đồng khứ phương hảo” 托他與你帶信到家, 放個的當親人來同去方好 (Lí Ngọc Anh ngục trung tụng oan 李玉英獄中訟冤) Giao cho người ấy cùng mi đem thư tới nhà, để cho một thân nhân tài cán cùng đi thì tốt.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đúng thật. Chắc chắn — Rất đúng, ai cũng phải nhìn nhận.