Có 1 kết quả:

hoàng thái hậu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mẹ của vua.

Một số bài thơ có sử dụng