Có 1 kết quả:

hoàng việt thi tuyển

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một tập gồm các bài thơ cổ chọn lọc của ta, do Bùi Huy Bích, danh sĩ thời Lê mạt Nguyễn sơ sưu tập. Xem tiểu truyện tác giả ở vần Bích.