Có 1 kết quả:

quy phật

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Trở về với Phật, ý nói tu theo Phật.