Có 1 kết quả:

bì oa chử nhục

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nồi da xáo thịt, chỉ anh em trong nhà hại lẫn nhau.