Có 1 kết quả:

doanh dư

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thừa thãi — Lời ra, có lời.