Có 1 kết quả:

ích kỉ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lợi cho mình. Chỉ biết cái lợi của mình.

Một số bài thơ có sử dụng