Có 1 kết quả:

ích mẫu

1/1

ích mẫu

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

ích mẫu (một cây thuốc)