Có 1 kết quả:

ích khí

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Giúp đỡ sức khoẻ, khí lực con người.

Một số bài thơ có sử dụng