Có 1 kết quả:

giám sinh

1/1

giám sinh

giản thể

Từ điển phổ thông

học trò học ở quốc tử giám