Có 1 kết quả:

cái thế thái bảo

1/1

Từ điển phổ thông

gestapo (cơ quan mật vụ của Đức quốc xã)