Có 1 kết quả:

thịnh tình

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tấm lòng tốt đẹp.