Có 1 kết quả:

đạo danh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ăn trộm tiếng tăm, ý nói không xứng đáng với tiếng tăm, chạy chọt để có tiếng tăm.