Có 1 kết quả:

tận nhân tình

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hiểu rõ được lòng người.

Một số bài thơ có sử dụng