Có 1 kết quả:

tận địch

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hết giặc. Giặc chết hết.

Một số bài thơ có sử dụng