Có 1 kết quả:

tận tiết

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chịu chết để giữ lòng ngay thẳng.

Một số bài thơ có sử dụng