Có 1 kết quả:

tận ngôn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nói hết lời.

Một số bài thơ có sử dụng