Có 1 kết quả:

giám học

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Xem xét việc học, một chức vụ trong những trường học.