Có 1 kết quả:

giám sinh

1/1

giám sinh

phồn thể

Từ điển phổ thông

học trò học ở quốc tử giám

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người học trò nghèo theo học trường Quốc tử giám.

Một số bài thơ có sử dụng