Có 1 kết quả:

giám khảo

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Xem xét hạch hỏi, chỉ vị giáo sư chấm thi.