Có 1 kết quả:

giám thị

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Trông coi xem xét — Chức vụ trong trường học, trông coi về hạnh kiểm và sinh hoạt của học sinh.