Có 1 kết quả:

bàn vu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Quanh co gẫy khúc.