Có 1 kết quả:

bàn cổ

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Theo truyện thần thoại Trung Quốc, “Bàn Cổ” 盤古 là thủy tổ loài người. Sau “Bàn Cổ” có “Tam Hoàng” 三皇. ◇Tây du kí 西遊記: “Tự tòng Bàn Cổ phá hồng mông, Khai tịch tòng tư thanh trọc biện” 自從盤古破鴻濛, 開闢從茲清濁辨 (Đệ nhất hồi) Từ khi Bàn Cổ phá tan trạng thái hỗn độn (của vũ trụ lúc mới hình thành), Bắt đầu phân biệt rõ ràng trong đục.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên người trong truyền thuyết cổ Trung Hoa, sống rất lâu.

Một số bài thơ có sử dụng