Có 1 kết quả:

bàn san

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đi quanh co, không tiến lên được — Cũng như dáng đi uốn éo thiết tha của đàn bà.