Có 1 kết quả:

bàn cật

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vặn hỏi. Hỏi kĩ.