Có 1 kết quả:

bàn minh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Khắc chữ vào chậu tắm, chỉ sự tự răn mình. Do điển vua Thang khắc vào bồn tắm rằng: » Cẩu nhật tân, nhật nhật tân, hựu nhật tân «.

Một số bài thơ có sử dụng