Có 1 kết quả:

bàn đà

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dáng núi quanh co chập chồt tên chỉ cái yên ngựa.

Một số bài thơ có sử dụng