Có 1 kết quả:

bàn mã loan cung

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Quay ngựa giương cung, sắp bắn đến nơi, chỉ dáng điệu hăm hở làm việc ngay.

Một số bài thơ có sử dụng