Có 1 kết quả:

mục ba

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sóng mắt, chỉ ánh mắt long lanh .