Có 1 kết quả:

mục đích

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Mục tiêu, điều mình nhắm đạt tới.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái để nhắm bắn — Điều mình nhắm đạt tới.