Có 1 kết quả:

mục ngữ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đưa mắt ra hiệu ( nói bằng mắt ).