Có 1 kết quả:

manh động

1/1

manh động

giản thể

Từ điển phổ thông

manh động, làm bừa