Có 1 kết quả:

manh tòng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mù quáng, nhắm mắt mà theo.