Có 1 kết quả:

manh trường

1/1

manh trường

giản thể

Từ điển phổ thông

ruột thừa