Có 1 kết quả:

trực thăng cơ

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Máy bay trực thăng.