Có 1 kết quả:

trực thăng phi cơ

1/1

Từ điển phổ thông

máy bay trực thăng