Có 1 kết quả:

trực tiếp

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Kế thừa ngay sau, tiếp tục.
2. Không qua trung gian. § Tương đối với “gián tiếp” 間接.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Gặp thẳng, không qua trung gian nào.

Một số bài thơ có sử dụng