Có 1 kết quả:

trực tiết

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái đốt tre thẳng — Lòng dạ trong sạch ngay thẳng.