Có 1 kết quả:

tương khắc

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Xung đột, không hợp nhau.