Có 1 kết quả:

tương trợ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Giúp đỡ lẫn nhau.

Một số bài thơ có sử dụng