Có 1 kết quả:

tương phản

1/1

tương phản

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

tương phản

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Trái ngược nhau.

Một số bài thơ có sử dụng