Có 1 kết quả:

tướng sĩ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thầy coi tướng. Đoạn trường tân thanh : » Có người tướng sĩ đoán ngay một lời «.