Có 1 kết quả:

tương đương

1/1

tương đương

giản thể

Từ điển phổ thông

tương đương, bằng nhau